Thủ tục cấp lại hồ sơ và giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương tật đối với thương binh ngừng hưởng do khách quan hoặc thất lạc hồ sơ
Thông tin
Các bước
Hồ sơ
Yêu cầu

Lĩnh vực:
TTHC thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Bộ Quốc phòng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
UBND xã (phường)
Cơ quan phối hợp (Nếu có):
Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị;Các cơ quan, đơn vị từ cấp trung đooàn và tương đương trở lên
Cách thức thực hiện:
Cá nhân gửi trực tiếp hồ sơ đến Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú .
Thời hạn giải quyết:
70 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ họp lệ (không tính thời gian ở cấp xã) cụ thế:
1. ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú (không quy định).
2. Cấp trung đoàn và tương đương trở lên, mỗi cấp: 10 ngày làm việc.
3. Cục trưởng Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng: 30 ngày làm việc.
4. Cục trưởng Cục Chính trị hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng (nơi không có Cục Chính trị): 10 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện
Cá nhân
TTHC: yêu cầu trả phí, lệ phí
Không
Kết quả thực hiện TTHC:
Cấp lại hồ sơ thương binh và giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương tật đối với thương binh ngừng hưởng do khách quan hoặc thất lạc hồ sơ.
Căn cứ ban hành TTHC:
1. Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
2. Thông tư số 202/2013/TT-BQP ngày 07 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn về trình tự, thủ tục xác nhận; tổ chức thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng.
File căn cứ ban hành TTHC
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap