Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động
Thông tin
Các bước
Hồ sơ
Yêu cầu

Lĩnh vực:
TTHC thực hiện chính sách BHXH
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cấp trung đoàn hoặc tương đương
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương
Cơ quan phối hợp (Nếu có):
Cơ quan Tài chính, cơ quan Quân y đơn vị
Cách thức thực hiện:
Đối tượng trực tiếp nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương.
Thời hạn giải quyết:
10 ngày
Đối tượng thực hiện
Cá nhân
TTHC: yêu cầu trả phí, lệ phí
Không
Kết quả thực hiện TTHC:
Giải quyết chế độ ốm đau cho người lao động.
Căn cứ ban hành TTHC:
1. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;
2. Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động.
3. Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
4. Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.
5. Thông tư số 181/2016/TT-BQP ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng.
File căn cứ ban hành TTHC
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap