Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh của sĩ quan phục viên có đủ 15 năm phục vụ trong quân đội
Thông tin
Các bước
Hồ sơ
Yêu cầu

Lĩnh vực:
TTHC thực hiện chính sách đối với hậu phương Quân đội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Bệnh viện quân đội theo tuyến
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Ban chỉ huy Quân sự huyện (quận)
Cơ quan phối hợp (Nếu có):
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp đến làm thủ tục tại Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện
Thời hạn giải quyết:
+ Trong ngày đối với Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện khi tiếp nhận giấy tờ theo quy định của đối tượng;
+ Bệnh viện quân đội theo tuyến: Không quy định.
Đối tượng thực hiện
Cá nhân
TTHC: yêu cầu trả phí, lệ phí
Kết quả thực hiện TTHC:
Sổ khám bệnh, chữa bệnh của sĩ quan phục viên 15 năm
Căn cứ ban hành TTHC:
- Quyết định số 33/2003/QĐ-BQP ngày 07/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy định về khám bệnh, chữa bệnh đối với sĩ quan phục viên có đủ 15 năm phục vụ trong quân đội;
- Thông tư số 139/2011/TT-BQP ngày 01/8/2011 của Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về khám bệnh, chữa bệnh đối với sĩ quan phục viên có đủ 15 năm phục vụ trong quân đội, ban hành kèm theo Quyết định số 33/2003/QĐ-BQP ngày 07/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
File căn cứ ban hành TTHC
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap