Thủ tục giải quyết chế độ hỗ trợ thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ đi tìm mộ liệt sĩ
Thông tin
Các bước
Hồ sơ
Yêu cầu

Lĩnh vực:
TTHC thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (thành phố) hoặc đơn vị cấp sư đoàn hoặc tương đương trở lên.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
UBND xã (phường)
Cơ quan phối hợp (Nếu có):
Cách thức thực hiện:
Thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ nộp đến trực tiếp Ủy ban nhân dân cấp xã nới cư trú xin cấp giấy giới thiệu
Thời hạn giải quyết:
04 ngày làm việc (trong đó: Ủy ban nhân dân: 01 ngày làm việc; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (thành phố) hoặc đơn vị cấp sư đoàn hoặc tương đương trở lên: 03 ngày làm việc)
Đối tượng thực hiện
Cá nhân
TTHC: yêu cầu trả phí, lệ phí
Không
Kết quả thực hiện TTHC:
Hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn
Căn cứ ban hành TTHC:
1. Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối vói tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ;
2. Thông tư liên tịch số 66/2014/TTLT-BQP-BTC Ngày^ 13/6/2014 của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quỵết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tố chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
File căn cứ ban hành TTHC
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap