Thủ tục xác nhận liệt sĩ đối với những trường hợp hy sinh từ 31/12/1994 trở về trước
Thông tin
Các bước
Hồ sơ
Yêu cầu

Lĩnh vực:
TTHC thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
UBND xã (phường)
Cơ quan phối hợp (Nếu có):
Cục Chính sách;Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;Tổng cục Chính trị;Cơ quan Chỉ huy quân sự các cấp
Cách thức thực hiện:
Thân nhân đối tượng gửi trực tiếp hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã.
Thời hạn giải quyết:
40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.; 1. Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Cục Chính trị quân khu, mỗi cấp: 10 ngày làm việc;. 2. Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị: 10 ngày làm việc;. 3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Không quy định.
Đối tượng thực hiện
Cá nhân
TTHC: yêu cầu trả phí, lệ phí
Không
Kết quả thực hiện TTHC:
Quyết định cấp Bằng "Tổ quốc ghi công".
Căn cứ ban hành TTHC:
1. Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
2. Thông tư số 202/2013/TT-BQP ngày 07 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn về trình tự, thủ tục xác nhận; tổ chức thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng.
File căn cứ ban hành TTHC
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap