THÔNG TIN VỀ NƠI ĐÃ CHÔN CẤT LIỆT SĨ TRONG CHIẾN TRANH
(Ngoài các nghĩa trang liệt sĩ hiện nay)
Thông tin về người cung cấp
* Họ và tên (chữ in hoa)
Năm sinh
* Quê quán
* Nơi ở hiện nay
* Điện thoại liên hệ
Bản thân là

Quan hệ với liệt sĩ

Cấp bậc, chức vụ hoặc nơi công tác khi biết thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ
Thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ
Họ tên liệt sĩ (chữ in hoa)
Năm sinh
Quê quán
Cấp bậc khi hi sinh
Chức vụ khi hi sinh
Đơn vị khi hi sinh (c,d,e,f)
Thời gian hi sinh
Nơi chôn cất
(Xã, huyện, tỉnh)
Toạ độ
Đặc điểm
Lý do biết phần mộ liệt sĩ
Thông tin khác
Thông tin người cùng biết vị trí chôn cất liệt sĩ
Kiến nghị, đề xuất của người cung cấp
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap