Ngày 26/6/2017, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 153/2017/TT-BQP quy định chế độ nghỉ của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thông tư gồm 14 Điều; quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; các chế độ nghỉ của sĩ quan; thẩm quyền giải quyết chế độ nghỉ đối với sĩ quan; đình chỉ chế độ nghỉ; chế độ đăng ký khi nghỉ phép hằng năm; hiệu lực và trách nhiệm thi hành.

Theo đó, sĩ quan tại ngũ được hưởng các chế độ nghỉ sau: Nghỉ phép hằng năm; nghỉ phép đặc biệt; nghỉ ngày lễ, tết; nghỉ an điều dưỡng; nghỉ hằng tuần; nghỉ chuẩn bị hưu.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/8/2017, đồng thời, bãi bỏ Quyết định số 149/2002/QĐ-BQP ngày 15/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc quy định chế độ nghỉ của sĩ quan tại ngũ và các văn bản liên quan./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: TT 153/2017/TT-BQP 26/6/2017.pdfPhòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 423 Cập nhật lúc: 11/09/2017 15:12:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap