Ngày 05/10/2017, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 242/2017/TT-BQP hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Thông tư gồm 7 Điều; quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; cách tính và mức điều chỉnh; kinh phí thực hiện; tổ chức thực hiện; hiệu lực và trách nhiệm thi hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2017; mức trợ cấp hàng tháng quy định tại Thông tư được thực hiện từ ngày 01/7/2017./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: TT 242/2017/TT-BQP 05/10/17.pdfPhòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1116 Cập nhật lúc: 10/10/2017 13:05:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap