Thực hiện Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 01 tháng 12 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 298/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thông tư gồm 11 điều, hướng dẫn thực hiện một số chế độ phụ cấp, trợ cấp, bồi dưỡng, tiêu chuẩn vật chất, hậu cần đối với những người làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và chế độ, chính sách đối với những người liên quan; bảo đảm trang bị, phương tiện, vật tư, hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các Đội trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và các tổ chức được giao trực tiếp chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước và ngoài nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/01/2018. Các chế độ, chính sách và công tác bảo đảm hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 10/9/2017./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: TT 298/2017/TT-BQP 01/12/17.pdfPhòng Công tác mộ liệt sĩ/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 535 Cập nhật lúc: 13/12/2017 13:05:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap