Theo đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ngày 08/6/2018, Bộ Quốc phòng ban hành Công văn số 6038/BQP-CT quy định cấp có thẩm quyền trong Quân đội xác nhận không hưởng chế độ trợ cấp đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, làm cơ sở cộng nối thời gian công tác trong Quân đội với thời gian công tác ngoài Quân đội để tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ.

Theo đó, Thủ trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và Thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm xác nhận không hưởng chế độ trợ cấp theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ đối với các đối tượng theo thẩm quyền./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: CV 6038/BQP-CT 08/6/2018.pdfPhòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1784 Cập nhật lúc: 14/06/2018 08:57:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap