Ngày 20/7/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 102/2018/NĐ-CP quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài.

Nghị định gồm 12 Điều và 2 Phụ lục kèm theo; quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh; đối tượng, điều kiện áp dụng và không áp dụng; chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác; hồ sơ, thẩm quyền, quy trình, trách nhiệm giải quyết; phương thức chi trả chế độ hỗ trợ và cấp “Giấy chứng nhận”; nguồn kinh phí thực hiện; hiệu lực và trách nhiệm tổ chức thực hiện, thi hành.


Theo đó, các đối tượng đã có quyết định công nhận là người có công với cách mạng thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đang định cư ở nước ngoài bị dừng hưởng do hoạch định biên giới Quốc gia thì chế độ hỗ trợ được tính từ thời điểm dừng hưởng đến thời điểm có quyết định thực hiện chế độ hỗ trợ của cấp có thẩm quyền hoặc thời điểm đối tượng từ trần; mức hưởng được tính bằng thời gian hưởng nhân với mức trợ cấp, phụ cấp tại tháng liền kề trước tháng dừng hưởng chế độ. Các đối tượng người có công khác quy định trong Nghị định này được hưởng chế độ tính theo thời gian công tác thực tế, cụ thể: Từ đủ 2 năm công tác trở xuống, mức hỗ trợ bằng 4.000.000 đồng; trên 2 năm, thì từ năm thứ 3 trở đi mỗi năm được cộng thêm 1.500.000 đồng; trường hợp đã từ trần trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thân nhân đối tượng (bố đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp theo quy định của pháp luật) được hỗ trợ một lần bằng 6.000.000 đồng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/9/2018./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: NĐ 102/2018/NĐ-CP.pdfPhòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 941 Cập nhật lúc: 06/08/2018 14:36:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap