Ngày 05/9/2018, Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã ban hành Công văn số 2913/CS-NC hướng dẫn địa bàn áp dụng thực hiện chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nội dung văn bản tập trung hướng dẫn địa bàn áp dụng thực hiện chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP đối với các huyện nghèo và huyện thoát nghèo theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020 và hướng dẫn tại Công văn số 3682/BNV-TL ngày 06/8/2018 của Bộ Nội vụ./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: CV 2913/CS-NC.pdfPhòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1513 Cập nhật lúc: 11/09/2018 15:41:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap