Ngày 08 tháng 5 năm 2019, BCĐ 24 BQP đã ban hành Hướng dẫn tổng kết thực hiện chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế.

Hướng dẫn gồm 05 Mục; trong đó tập trung hướng dẫn về nội dung, hình thức, phương pháp, thành phần, thời gian tổng kết và khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai tổ chức thực hiện chính sách đối với dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ./.


* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: Hướng dẫn 767HD-BCĐ.pdfPhòng Nghiên cứu tổng hợp
Số lượt đọc: 950 Cập nhật lúc: 09/05/2019 10:03:57

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap