Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Ban Bí thư: Về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng
Ký hiệu văn bản:
14-CT/TW
Trích yếu nội dung:
Về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng
Loại văn bản:
Công văn
Lĩnh vực:
Thực hiện chính sách đối với người có công
Cơ quan ban hành:
Người ký
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành:
19/07/2017
Ngày hiệu lực:
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap