Kế hoạch số 1085-KH/QUTW ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Thường vụ Quân ủy Trung ương: Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng
Ký hiệu văn bản:
1085-KH/QUTW
Trích yếu nội dung:
Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng
Loại văn bản:
Kế hoạch
Lĩnh vực:
Thực hiện chính sách đối với người có công
Cơ quan ban hành:
Người ký
Thượng tướng Lương Cường
Ngày ban hành:
24/11/2017
Ngày hiệu lực:
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap