Ngày 04/11/2016, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 181/2016/TT-BQP hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng.

Nội dung Thông tư gồm 3 Chương, 39 Điều; quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; hồ sơ, quy trình, thời gian và trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ về ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí; bảo hiểm xã hội một lần đối với quân nhân, trợ cấp một lần từ quỹ bảo hiểm xã hội đối với hạ sĩ quan, binh sĩ; trợ cấp một lần từ quỹ bảo hiểm xã hội đối với công nhân và viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng; bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội; hủy quyết định hưởng bảo hiểm xã hội; chế độ tử tuất và các quy định về quản lý, lưu trữ hồ sơ, di chuyển hồ sơ giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng; trách nhiệm của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2016; trừ người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng thì được thực hiện các nội dung hướng dẫn tại Thông tư này kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018./.


* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: TT 181/2016/TT-BQP 04/11/16Phòng Nghiên cứu tổng hợp/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 4065 Cập nhật lúc: 28/11/2016 15:28:54

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap