Ngày 16/02/2017, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 37/2017/TT-BQP hướng dẫn quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Bộ Quốc phòng.

Thông tư gồm 23 điều và các mẫu biểu, phụ lục kèm theo; quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; quản lý thu, nộp bảo hiểm xã hội bắt buộc; quản lý chi bảo hiểm xã hội bắt buộc; kế toán thu, chi bảo hiểm xã hội bắt buộc tại đơn vị; hiệu lực và trách nhiệm thi hành. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 02/04/2017; riêng đối tượng áp dụng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 Thông tư này là người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng thực hiện kể từ ngày 01/01/2018. Theo đó, Thông tư số 42/2009/TT-BQP ngày 30/7/2009 của Bộ Quốc phòng về hướng dẫn quản lý thu chi về bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Quân đội nhân dân Việt Nam hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/4/2017; những quy định trước đây về quản lý thu chi bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng trái với quy định tại Thông tư này đều bãi bỏ./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: TT 37/2017/TT-BQP 16.02.2017.pdfPhòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1644 Cập nhật lúc: 01/03/2017 15:01:01

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap