Ngày 11 tháng 11 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 151/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Nghị định gồm 11 điều, quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; các chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng khi nghỉ hưu, phục viên, hy sinh, từ trần; chế độ trợ cấp một lần do quy đổi thời gian chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc công tác ở địa bàn khó khăn, ngành nghề có tính chất đặc thù khi thôi phục vụ trong Quân đội hoặc trong thời gian phục vụ Quân đội hy sinh, từ trần; chế độ bảo hiểm y tế đối với thân nhân của công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2016. Các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Theo đó khoản 3 Điều 13 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: NĐ 151/2016/NĐ-CP 11.11.2016.pdfPhòng Nghiên cứu tổng hợp/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 3363 Cập nhật lúc: 02/03/2017 09:14:44

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap