Ngày 11/02/2017, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 34/2017/TT-BQP quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong Quân đội.

Thông tư gồm 07 điều và các Phụ lục kèm theo; quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; các chế độ được hưởng; quy định bảo đảm, thực hiện; lập, chấp hành và quyết toán ngân sách; hiệu lực và trách nhiệm thi hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 28/3/2017 và thay thế Thông tư số 64/2013/TT-BQP ngày 06/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn thường xuyên đối với huấn luyện viên và giáo viên thể dục, thể thao trong Quân đội.

Theo đó, tiêu chuẩn, chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01/01/2017./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: TT34/2017/TT-BQP 11.02.17.pdfPhòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 2580 Cập nhật lúc: 22/03/2017 16:12:35

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap