Ngày 15/6/2017, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 145/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Thông tư gồm 07 điều và các Phụ lục, mẫu biểu kèm theo; quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; cách tính mức lương, phụ cấp và trợ cấp; hiệu lực và trách nhiệm thi hành.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 31/7/2017 và thay thế Thông tư số 77/2016/TT-BQP ngày 08/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01/7/2017./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: TT 145/2017/TT-BQP 15.6.17.pdfPhòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 3981 Cập nhật lúc: 23/06/2017 09:14:44

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap