Ngày 06/6/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2017/NĐ-CP quy định trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Nghị định gồm 04 điều và các Phụ lục kèm theo, quy định về mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và mức trợ cấp, phụ cấp; kinh phí thực hiện; hiệu lực và trách nhiệm thi hành.

Theo đó, Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7/2017; các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi quy định tại Nghị định được thực hiện từ ngày 01/7/2017; Nghị định số 20/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: NĐ 70/2017/NĐ-CP 06.6.17.pdfPhòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1049 Cập nhật lúc: 20/06/2017 16:36:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap