Ngày 10/7/2017, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 162/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 151/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Thông tư gồm 15 điều và mẫu biểu kèm theo; quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; tiền lương và thời gian công tác để tính hưởng chế độ; các chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; kinh phí bảo đảm; hồ sơ, thẩm quyền giải quyết các chế độ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/8/2017. Các chế độ, chính sách hướng dẫn tại Thông tư được thực hiện kể từ ngày 01/7/2016./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: TT 162/2017/TT-BQP 10/7/17.pdfPhòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 436 Cập nhật lúc: 13/07/2017 15:58:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap