Ngày 20/7/2017, tại Hà Nội, Bộ Khoa học & Công nghệ đã tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài khoa học & công nghệ cấp Quốc gia “Xây dựng hậu phương Quân đội trong tình hình mới”. Đồng chí GS, TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng. Tham dự Hội nghị có Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và gần 40 đại biểu là tướng lĩnh, các nhà khoa học, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Đề tài độc lập cấp quốc gia “Xây dựng hậu phương Quân đội trong tình hình mới” do Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị chủ trì thực hiện, đồng chí Thiếu tướng, TS Trần Văn Minh, Chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị làm Chủ nhiệm Đề tài, qua 30 tháng (từ tháng 11/2014 đến tháng 5/2017) tích cực triển khai thực hiện, được sự tham gia phối hợp của 13 cơ quan, đơn vị và sự cộng tác giúp đỡ của nhiều nhà khoa học có uy tín trong và ngoài Quân đội, Cục Chính sách và Ban Chủ nhiệm Đề tài đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu theo đúng thuyết minh phê duyệt với kết quả, chất lượng tốt, đáp ứng nội dung, yêu cầu theo hợp đồng ký kết với Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đồng chí Thiếu tướng, TS Trần Văn Minh, Chánh Văn phòng TCCT, Chủ nhiệm Đề tài báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả triển khai nghiên cứu Đề tài


Tại Hội nghị, sau khi nghe đồng chí Thiếu tướng, TS Trần Văn Minh, Chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm Đề tài báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả triển khai nghiên cứu Đề tài; trên cơ sở ý kiến đánh giá, nhận xét và kết quả bỏ phiếu đánh giá của các thành viên trong Hội đồng khoa học, đồng chí GS, TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài khoa học & công nghệ cấp Quốc gia đã phát biểu, kết luận Hội nghị. Đồng chí biểu dương và đánh giá cao các sản phẩm nghiên cứu đã đạt được của Ban Chủ nhiệm và cơ quan chủ trì thực hiện Đề tài; đồng thời, khẳng định đây là một đề tài mới có ý nghĩa sâu sắc và thiết thực cả về mặt lý luận và thực tiễn; đề tài đã được triển khai công phu, nghiêm túc, đúng tiến độ, đúng quy trình và có nhiều ưu điểm nổi bật, đó là:

Ban Chủ nhiệm đề tài đã sưu tầm, xử lý một hệ thống tư liệu, tài liệu rất phong phú, đặc biệt là những tài liệu điều tra, khảo sát thực tiễn ở trong nước và nước ngoài; phương pháp tiếp cận, phương pháp nghiên cứu phù hợp; kết cấu báo cáo tổng hợp gồm 4 chương, 13 tiết là hợp lý, chặt chẽ, khoa học. Đề tài đã xây dựng được một khung lý thuyết, làm rõ được một cách có hệ thống, khá tường minh về khái niệm hậu phương Quân đội và xây dựng hậu phương Quân đội; làm rõ thực trạng xây dựng hậu phương Quân đội trong 30 năm đổi mới; đúc kết được 5 kinh nghiệm ở tầm lý luận; phân tích, đánh giá được các yếu tố tác động, những yêu cầu đang đặt ra có tính cập nhật, từ đó xác định rõ mục tiêu, quan điểm, nội dung, yêu cầu và 7 nhóm giải pháp lớn về xây dựng hậu phương Quân đội trong tình hình mới; trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài, Ban Chủ nhiệm đã đề xuất nhiều kiến nghị tương đối cụ thể và có địa chỉ rõ ràng đối với Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương có liên quan, có tính khả thi.

Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về hậu phương quân đội, xây dựng hậu phương quân đội; đồng thời, cung cấp căn cứ khoa học giúp Đảng, Nhà nước hoàn thiện chủ trương, đường lối; giúp các cơ quan Nhà nước nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách trong xây dựng hậu phương quân đội trong tình hình mới.

Với những kết quả và thành công của Đề tài nêu trên, 100% thành viên Hội đồng nghiệm thu bỏ phiếu đánh giá đề tài đạt loại xuất sắc và đề nghị Bộ Khoa học & Công nghệ xem xét tặng Bằng khen cho Ban Chủ nhiệm và Chủ nhiệm đề tài; đồng thời, khuyến nghị với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị chỉ đạo sớm đưa kết quả nghiên cứu ứng dụng trong thực tiễn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã cảm ơn sự quan tâm,phối hợp giúp đỡ của các cơ quan chức năng, các nhà khoa học trong và ngoài Quân đội, các thành viên Hội đồng; đồng thời nhấn mạnh, với những kết quả đạt được của Đề tài, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Tổng cục Chính trị sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng từng bước triển khai, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn xây dựng hậu phương Quân đội; tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng, Nhà nước hoàn thiện đường lối, nghệ thuật quân sự Việt Nam, đường lối chiến tranh nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học & công nghệ cấp Quốc gia “Xây dựng hậu phương Quân đội trong tình hình mới”:

Quang cảnh Hội nghị đánh giá, nghiệm thu Đề tài khoa học & công nghệ cấp quốc gia
“Xây dựng hậu phương Quân đội trong tình hình mới”


Đồng chí Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm TCCT tặng hoa cảm ơn đồng chí GS, TS  Phùng Hữu Phú,
Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp quốc gia


Đồng chí GS, TS  Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương,
Chủ tịch Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp quốc gia 
tặng hoa chúc mừng
đồng chí Thiếu tướng, TS Trần Văn Minh, 
Chánh Văn phòng TCCT,  Chủ nhiệm đề tài


Các Thành viên Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm với Ban Chủ nhiệm Đề tài “Xây dựng hậu phương Quân đội trong tình hình mới”


Đại biểu dự Hội nghị tham quan, nghiên cứu các sản phẩm đề tài khoa học & công nghệ cấp Quốc gia
“Xây dựng hậu phương Quân đôi trong tình hình mới”

* Ảnh đại diện: Đồng chí GS, TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp quốc gia phát biểu kết luận Hội nghị


Phòng Nghiên cứu tổng hợp/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1280 Cập nhật lúc: 24/07/2017 15:46:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap