Ngày 15/8/2017, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ban hành Công văn số 1502/CT-TH gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc về việc quán triệt thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.

     Theo đó, để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, Tổng cục Chính trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư; phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc xác nhận người có công, giải quyết hồ sơ tồn đọng, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, phát động phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tại địa phương; tổ chức quán triệt Chỉ thị vào Ngày Đảng tháng 8/2017, xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị và kịp thời rà soát, bổ sung kế hoạch phù hợp với chủ trương mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn:
CV 1502/CT-TH 15/8/17.pdf
CT 14-CT/TW 19/7/2017.pdf 

Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 777 Cập nhật lúc: 18/08/2017 13:19:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap