Ngày 23/8/2017, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 207/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng.

Thông tư gồm 8 Điều và các Phụ lục kèm theo; quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; nguyên tắc chuyển xếp lương; cách chuyển xếp lương; kinh phí thực hiện; hiệu lực thi hành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2017. Các chế độ, chính sách hướng dẫn tại Thông tư được thực hiện kể từ ngày 01/7/2016. Công nhân quốc phòng khi được chuyển xếp lương quy định tại Thông tư này thì không được hưởng phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh quy định tại điểm đ khoản 8 Điều 6 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: TT 207/2017/TT-BQP 23/8/17.pdfPhòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 221 Cập nhật lúc: 29/08/2017 16:35:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap