Căn cứ vào Kế hoạch và Chỉ thị hoạt động công tác đảng, công tác chính trị năm 2018 của Tổng cục Chính trị, ngày 02/01/2018, Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị ban hành Hướng dẫn số 06/HD-CS về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác chính sách năm 2018.

Hướng dẫn triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Công tác xây dựng Kế hoạch; công tác nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội; công tác chính sách hậu phương Quân đội và hoạt động Đền ơn đáp nghĩa; công tác chính sách Thương binh, liệt sĩ - Người có công; công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và công tác xây dựng ngành./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: HD 06/HD-CS 02.01.18.pdfPhòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 146 Cập nhật lúc: 08/01/2018 14:51:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap