Căn cứ Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tình hình, yêu cầu nhiệm vụ công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội giai đoạn 2017 - 2022 và những năm tiếp theo; công tác người có công với cách mạng thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, ngày 24/11/2017, Thường vụ Quân ủy Trung ương ban bành Kế hoạch số 1085-KH/QUTW về thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.

Theo đó, để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã đề ra 05 nhóm biện pháp, gồm: Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác người có công với cách mạng; nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý Nhà nước đối với công tác người có công với cách mạng trong Quân đội; tổ chức tổng kết, rà soát việc công nhận người có công với cách mạng theo Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến năm 2020 và những năm tiếp theo; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trong Quân đội./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: KH 1085-KH/QUTW 24/11/17.pdfPhòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 985 Cập nhật lúc: 11/01/2018 09:22:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap