Ngày 15/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nghị định gồm 6 điều, quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; mức lương cơ sở; kinh phí thực hiện; hiệu lực thi hành và trách nhiệm hướng dẫn thi hành.

Theo đó, kể từ ngày 01/7/2018, mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội... (trong đó có sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam) là 1.390.000 đồng/tháng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018 và thay thế Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: NĐ 72/2018/NĐ-CP 15/5/18.pdfPhòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1024 Cập nhật lúc: 01/06/2018 16:25:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap