Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng và Cục Chính sách/TCCT ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách đối với dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ và chính sách đối với các đối tượng công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.

1. Ngày 26/4/2018, Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng đã ban hành Công văn số 645/BQP-BCĐ giải đáp một số kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, địa phương tại Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung văn bản đã giải đáp và thống nhất chỉ đạo thực hiện đối với 10 nhóm vấn đề vướng mắc, phát sinh; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách đối với dân công hỏa tuyến.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: CV 645/BQP-BCĐ.pdf

2. Ngày 10/5/2018, Cục Chính sách Tổng cục Chính trị ban hành Công văn số 1504/CS-NC về việc thống nhất một số nội dung trong thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nội dung văn bản đã hướng dẫn cụ thể việc xác định địa bàn được áp dụng thực hiện chính sách theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ và thống nhất một số nội dung trong tổ chức thực hiện. Theo đó, địa bàn được áp dụng thực hiện chính sách theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP là các thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc thiểu số và miền núi; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: CV 1504/CS-NC.pdf

3. Ngày 08/6/2018, Cục Chính sách Tổng cục Chính trị ban hành Công văn số 1957/CS-NC về thực hiện quy định tại Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, các đơn vị đóng quân làm nhiệm vụ trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, nếu trong năm các xã này được cấp có thẩm quyền công nhận lên phường, thị trấn hoặc đạt chuẩn nông thôn mới thì từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo, đơn vị không được tiếp tục áp dụng thực hiện chính sách theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: CV 1957/CS-NC.pdfPhòng Nghiên cứu Tổng hợp/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1621 Cập nhật lúc: 27/06/2018 08:02:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap