Ngày 28/6/2018, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 88/2018/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Thông tư gồm 7 Điều và 2 Phụ lục kèm theo; quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; cách tính mức lương, phụ cấp và trợ cấp; tổ chức thực hiện; điều khoản tham chiếu; hiệu lực và trách nhiệm thi hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/8/2018 và thay thế Thông tư số 145/2017/TT-BQP ngày 15/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Các chế độ quy định tại Thông tư được thực hiện từ ngày 01/7/2018./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: TT 88/2018/TT-BQP 28/6/18.pdfPhòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 913 Cập nhật lúc: 03/07/2018 08:24:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap