Ngày 12/7/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2018/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Nghị định gồm 4 Điều và 3 Phụ lục kèm theo; quy định cụ thể về mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và mức trợ cấp, phụ cấp; kinh phí thực hiện; hiệu lực và trách nhiệm thi hành.

Theo đó, kể từ ngày 01/7/2018, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định là 1.515.000 đồng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 27/8/2018 và thay thế Nghị định số 70/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng./.


* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: NĐ 99/2018/NĐ-CP.pdfPhòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1994 Cập nhật lúc: 26/07/2018 14:34:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap