1. Ngày 10/5/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 515/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Quyết định gồm 6 Điều; quy định cụ thể về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia; kinh phí thực hiện; hiệu lực và trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2018. Đồng thời, bãi bỏ Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 26/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; Quyết định số 1753/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo và Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 25/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: QĐ 515/QĐ-TTg.pdf

2. Ngày 07/6/2018, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã ban hành Quyết định số 217/QĐ-BCĐQG515 kèm theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: QĐ 217/QĐ-BCĐQG515.pdf

3. Ngày 29/6/2018, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định số 2559/QĐ-BQP thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ./.


* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: QĐ 2559/QĐ-BQP.pdfPhòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 111 Cập nhật lúc: 07/08/2018 17:46:53

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap