Ngày 11/11/2018, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 162/2018/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng Cảnh vệ thuộc Bộ Quốc phòng.

Thông tư gồm 08 điều, tập trung hướng dẫn về phạm vi, đối tượng áp dụng; mức phụ cấp đặc thù và cách tính hưởng; nguyên tắc thực hiện; nguồn kinh phí bảo đảm và tổ chức thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng Cảnh vệ thuộc Bộ Quốc phòng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2018 và bãi bỏ Thông tư số 85/2009/TT-BQP ngày 08 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với lực lượng Cảnh vệ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng Cảnh vệ thuộc Bộ Quốc phòng được thực hiện kể từ ngày 01/7/2018./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: TT 162/2018/TT-BQPPhòng Nghiên cứu Tổng hợp/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 2112 Cập nhật lúc: 20/11/2018 09:14:55

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap