Ngày 16/12/2018, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 170/2018/TT-BQP hướng dẫn một số điều của Nghị định số 102/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 của Chính phủ quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài.

Thông tư gồm 8 Điều, quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh; đối tượng và điều kiện áp dụng; chế độ hỗ trợ và cách tính hưởng; hồ sơ giải quyết chế độ hỗ trợ; phương thức chi trả chế độ hỗ trợ, cấp “Giấy chứng nhận”, nội dung chi kinh phí bảo đảm công tác tổ chức thực hiện chế độ hỗ trợ; hiệu lực và trách nhiệm tổ chức thực hiện, thi hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/01/2019. Các chế độ, chính sách hướng dẫn tại Thông tư được thực hiện kể từ ngày 05/9/2018./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: TT 170/2018/TT-BQP.pdfPhòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1047 Cập nhật lúc: 06/03/2019 08:34:32

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap