Ngày 25/3/2019, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BQP quy định chế độ bồi dưỡng đối với các đối tượng trong Quân đội làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Thông tư gồm 7 Điều và Phụ lục kèm theo; quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; nguyên tắc chi trả; mức bồi dưỡng; lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách; hiệu lực và trách nhiệm thi hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2019 và thay thế Thông tư số 41/2012/TT-BQP ngày 14/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chế độ bồi dưỡng đối với các đối tượng thuộc Quân đội trực tiếp làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: TT 25/2019/TT-BQP.pdfPhòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1576 Cập nhật lúc: 02/04/2019 14:03:08

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap