Ngày 11/6/2019, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 79/2019/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Thông tư gồm 07 Điều và 02 Phụ lục kèm theo; quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; cách tính mức lương, phụ cấp và trợ cấp; tổ chức thực hiện; điều khoản tham chiếu; hiệu lực và trách nhiệm thi hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7/2019 và thay thế Thông tư số 88/2018/TT-BQP ngày 28/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Các chế độ quy định tại Thông tư được thực hiện từ ngày 01/7/2019./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: TT 79/2019/TT-BQP.pdfPhòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1452 Cập nhật lúc: 21/06/2019 16:34:55

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap