Ngày 17/01/2020, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 08/2020/TT-BQP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Điều 13 và Điều 16 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về hạn tuổi của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy, quản lý; kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của sĩ quan; phong quân hàm học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan tại ngũ.

Thông tư gồm 5 Chương và 17 Điều; quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; hạn tuổi của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy, quản lý; kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của sĩ quan; phong quân hàm cho học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan tại ngũ; hiệu lực và trách nhiệm thi hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/3/2020 và thay thế Thông tư số 45/2015/TT-BQP ngày 09/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện Điều 13 và Điều 16 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về hạn tuổi của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy, quản lý; kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của sĩ quan; phong quân hàm học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan tại ngũ./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: TT 08/2020/TT-BQP.pdfPhòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 2326 Cập nhật lúc: 13/03/2020 09:22:23

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap