Để giúp đội ngũ cán bộ làm công tác Chính sách toàn quân tiếp tục nghiên cứu, vận dụng những vấn đề cơ bản, chuyên sâu về Công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội, Cục Chính sách/TCCT đăng tải nội dung các chuyên đề tập huấn nghiệp vụ Công tác chính sách năm 2013. Đề nghị lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ làm Công tác chính sách nghiên cứu, quán triệt, thực hiện bảo đảm sự thống nhất về nhận thức, nội dung, quy trình, phương pháp, tác phong công tác, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu đề xuất, tổ chức thực hiện Công tác chính sách trong tình hình mới.

Chuyên đề 1 Công tác chính sách trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay
Chuyên đề 2 Chế độ tiền lương; chế độ, chính sách đặc thù và chế độ, chính sách thôi phục vụ tại ngũ trong Quân đội
Chuyên đề 3 Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; giải quyết các tồn đọng về chính sách hiện nay
Chuyên đề 4 Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năn tiếp theo
Chuyên đề 5 Công tác chính sách hậu phương quân đội và hoạt động 'Đền ơn đáp nghĩa' trong Quân đội hiện nay
Chuyên đề 6 Chế độ công tác chính sách, chế độ báo cáo và hệ thống văn kiện công tác chính sách ở các cấp trong Quân đội nhân dân Việt Nam


Số lượt đọc: 3523 Cập nhật lúc: 26/02/2015 15:25:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap