Thông tư số 202/2013/TT-BQP ngày 07/11/2013 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn về trình tự, thủ tục xác nhận; tổ chức thực hiện chế độ ưu đãi người có công  với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
TT 202/2013/TT-BQP


Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Quốc phòng về hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ
TTLT 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP


Công văn số 2962/CS-TBLS ngày 15/12/2014 của Cục Chính sách về việc thực hiện chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với người có công với cách mạng đang công tác trong quân đội
CV 2962/CS-TBLS

Phòng TBLS-NCC
Số lượt đọc: 962 Cập nhật lúc: 16/03/2015 14:00:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap