I. VỊ TRÍ CHỨC NĂNG

Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 đặt tại Cục Chính sách/TCCT, chịu sự quản lý, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 và Bộ Quốc phòng, có trách nhiệm tham mưu, đề xuất giúp Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chủ trương, chính sách, các quy định hướng dẫn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; bảo đảm cho các hoạt động của Ban Chỉ đạo 1237.

II. NHIỆM VỤ

1. Theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong và ngoài nước; chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan đề xuất chương trình, nội dung, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo.

2. Phối hợp với các cơ quan của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Quốc phòng nghiên cứu, tham mưu đề xuất để Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hành chính khác về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, điều chỉnh, bổ sung chế độ, chính sách, trang bị, phương tiện bảo đảm đối với các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập.

3. Giúp Ban Chỉ đạo Quốc gia chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch; kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả theo quy định.

4. Chuẩn bị kế hoạch, nội dung sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đề xuất xử lý vướng mắc thuộc nhiệm vụ chung của Ban Chỉ đạo Quốc gia.

5. Lập dự toán, đề xuất phân bổ kinh phí cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bảo đảm mọi mặt cho hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia 1237.

III. TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ

Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia biên chế có cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm, gồm:

- Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia là Cục trưởng Cục Chính sách/TCCT.

- Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia gồm 02 đồng chí Phó Cục trưởng Cục Chính sách/TCCT và 01 Phó Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh và Truyền hình Quân đội.

- Cán bộ chuyên trách; cán bộ Phòng Thương binh, liệt sĩ-Người có công và một số cán bộ kiêm nhiệm của các cơ quan có liên quan.

IV. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

1. Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 hoạt động theo chế độ chuyên trách và kiêm nhiệm, đặt dưới sự chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 và Bộ Quốc phòng.

2. Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 được dùng con dấu của Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị.

3. Bảo đảm cho hoạt động của Văn phòng Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng./.

                                                                                      

      (Trích nội dung Quyết định số 4833/QĐ-BQP ngày 07/12/2013; Quyết định số 481/QĐ-BQP ngày 11/02/2015 của Bộ Quốc phòng về việc thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ).

 

                                 PHÒNG NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP/CCSSố lượt đọc: 697 Cập nhật lúc: 03/01/2015 17:02:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap