Ngày 27/7/2015, liên Cục Chính sách - Tài chính ban hành Hướng dẫn số 2003/HD-LC-CS-TC về thực hiện chế độ ưu đãi đối với một số đối tượng người có công với cách mạng và Hướng dẫn số 2004/HD-LC-CS-TC về thực hiện hỗ trợ kinh phí điều trị; khám giám định bệnh tật đối với số quân nhân đã xuất ngũ bị bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần

* Hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi đối với một số đối tượng người có công với cách mạng (số 2003/HD-LC-CS-TC ngày 27/7/2015)

1. Đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

a) Đối với người bị thương từ ngày Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 có hiệu lực thi hành

- Người bị thương đã chuyển ra ngoài quân đội, nay được xác nhận thương binh; trợ cấp hàng tháng do các Quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chịu trách nhiệm truy trả từ tháng ghi trong quyết định của cấp có thẩm quyền đến tháng bàn giao hồ sơ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp tỉnh.

- Người bị thương đang công tác trong quân đội, nay được xác nhận thương binh; trợ cấp hàng tháng do đơn vị quản lý chịu trách nhiệm truy trả cho đối tượng từ tháng ghi trong quyết định của cấp có thẩm quyền đến tháng đối tượng nhận chế độ thường xuyên.

b) Đối với người bị thương trước ngày Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 có hiệu lực thi hành

- Người bị thương đã chuyển ra ngoài quân đội, nay được xác nhận thương binh; trợ cấp hàng tháng do các Quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chịu trách nhiệm truy trả từ tháng 01/2013 đến tháng bàn giao hồ sơ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp tỉnh.

- Người bị thương đang công tác trong quân đội, nay được xác nhận thương binh; trợ cấp hàng tháng do đơn vị quản lý chịu trách nhiệm truy trả cho đối tượng từ tháng 01/2013 đến tháng đối tượng nhận chế độ thường xuyên.

2. Đối với bệnh binh

a) Đối với quân nhân đã chuyển ra ngoài quân đội, bị bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần, được xác nhận bệnh binh theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP: Trợ cấp hàng tháng do các Quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chịu trách nhiệm truy trả cho đối tượng từ ngày Hội đồng Giám định y khoa có thẩm quyền kết luận suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên đến tháng bàn giao hồ sơ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp tỉnh.

 b) Đối với quân nhân đang công tác trong quân đội, bị bệnh, được xác nhận bệnh binh: Trợ cấp hàng tháng do đơn vị quản lý chịu trách nhiệm chi trả cho đối tượng từ tháng ghi trong quyết định của cấp có thẩm quyền đến tháng bàn giao hồ sơ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp tỉnh.

    HD 2003-HD-LC-CS-TC 27.7.15


* Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ kinh phí điều trị; khám giám định bệnh tật đối với số quân nhân đã xuất ngũ bị bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần (số 2004/HD-LC-CS-TC ngày 27/7/2015)

1. Đối tượng hỗ trợ

a) Quân nhân đã phục viên, xuất ngũ bị bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 33 Mục 7 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo được giới thiệu đến điều trị bệnh tại các bệnh viện quân đội.

b) Quân nhân đã phục viên, xuất ngũ bị bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 33 Mục 7 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo được giới thiệu đến Hội đồng Giám định y khoa để khám giám định y khoa bệnh tâm thần.

2. Nội dung và mức hỗ trợ

a) Đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 1 nêu trên khi đến bệnh viện quân đội để điều trị, xác định tình trạng bệnh tâm thần được hỗ trợ phần chi phí điều trị tăng thêm ngoài chế độ quy định của Bảo hiểm y tế cho những ngày thực tế điều trị tại bệnh viện; mỗi năm một lần, tối đa 30 ngày/01 năm, cụ thể như sau:

- Hỗ trợ thuốc điều trị tối đa là 10.000 đồng/01 trường hợp/ngày;

- Hỗ trợ điện, nước, vệ sinh tối đa là 45.000 đồng/01 giường bệnh/ngày;

- Hỗ trợ tiền ăn là 67.000 đồng/01 trường hợp/ngày;

- Hỗ trợ tiền đi lại từ nhà đến bệnh viện, từ bệnh viện về nhà và chuyển tuyến bệnh viện, được thực hiện theo qui định tại Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg.

b) Đối tượng quy định tại Điểm b Khoản 1 nêu trên trong thời gian thực hiện khám giám định y khoa bệnh tâm thần được hỗ trợ một lần; thời gian khám giám định do Hội đồng giám định y khoa quyết định, cụ thể như sau:

Được hỗ trợ tiền ăn; tiền điện, nước, vệ sinh; tiền đi lại từ nhà đến bệnh viện, từ bệnh viện về nhà và chuyển tuyến bệnh viện bằng mức quy định tại Điểm a Khoản này.

    HD 2004.HD-LC-CS-TC 27.7.15Phòng TBLS-NCC/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 991 Cập nhật lúc: 25/08/2015 07:26:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap