Ngày 12/6/2016, Quân uỷ Trung ương ban hành Chỉ thị số 368-CT/QUTW về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội giai đoạn 2016 - 2020.

Nội dung chỉ thị đã đánh giá tóm tắt những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 523-CT/QUTW ngày 02/12/2011 (giai đoạn 2011 - 2015) của  Thường vụ Quân uỷ Trung ương; chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong tổ chức thực hiện. Để thực hiện tốt hơn nữa công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; phát huy vai trò công tác chính sách trong xây dựng Quân đội, hậu phương Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Thường vụ Quân uỷ Trung ương yêu cầu cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 07 nhóm chủ trương, giải pháp lớn về công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội giai đoạn 2016 - 2020.

Chỉ thị số 368-CT/QUTW thể hiện sự quan tâm của Quan uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với công tác chính sách, không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, đối tượng chính sách và nhân dân. Quân uỷ Trung ương giao Tổng cục Chính trị hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện chỉ thị này; định kỳ sơ, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội; báo cáo Thường vụ Quân uỷ Trung ương theo quy định.

Chỉ thị yêu cầu được phổ biến, quán triệt đến các cấp uỷ, chi bộ, tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị trong Quân đội để thực hiện./.


* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: CT 368-CT/QUTW 12.6.16.doc

Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị


(Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách)
Số lượt đọc: 2690 Cập nhật lúc: 16/06/2016 15:15:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap