Thực hiện Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ; ngày 29/6/2016, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 22/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp ưu đãi đối với nhóm đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học được công nhận và đang hưởng trợ cấp trước ngày 01/9/2012.

Nội dung của Thông tư gồm 05 điều, quy định cụ thể về phạm vi và đối tượng điều chỉnh; thời điểm điều chỉnh, mức điều chỉnh, truy lĩnh, truy nộp trợ cấp; hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện.

Theo đó, nhóm đối tượng nêu trên có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%, sau đó điều chỉnh hưởng trợ cấp của người suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 40% (bằng 0,76 lần mức chuẩn) theo quy định tại Khoản 6, Điều 42 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ sang hưởng trợ cấp của người suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60% (bằng 1,27 lần mức chuẩn).

Thời điểm điều chỉnh từ ngày 01/01/2013.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: TT 22/2016/TT-BLĐTBXH 29.6.16.pdfPhòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 4725 Cập nhật lúc: 20/07/2016 17:01:29

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap