Thực hiện Chỉ thị số 368-CT/QUTW ngày 12/6/2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội giai đoạn 2016 - 2020, để kịp thời hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị nêu trên, ngày 21/7/2016, Tổng cục Chính trị đã ban hành Hướng dẫn số 1297/HD-CT chỉ đạo các đơn vị thuộc Quân ủy Trung ương triển khai thực hiện.

Trong đó tập trung chỉ đạo cụ thể trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cơ quan, đơn vị và các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; ra nghị quyết chuyên đề, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị và chế độ sơ kết, tổng kết, báo cáo theo định kỳ...  

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: HD 1297/HD-CT 21.7.16.pdfPhòng Nghiên cứu tổng hợp/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 2899 Cập nhật lúc: 25/07/2016 16:32:00

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap