Ngày 21/7/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 117/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nghị định gồm 4 điều, quy định sửa đổi, bổ sung Điều 5; Điều 7; Điều 11; Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và trách nhiệm thi hành.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2016; bãi bỏ quy định về thang, bậc lương của chức danh giáo sư quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2012./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: NĐ 117/2016/NĐ-CP 21.7.16.pdf


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 9784 Cập nhật lúc: 08/08/2016 17:04:26

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap