Thực hiện Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng năm 2015; ngày 23/8/2016, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 113/2016/TT-BQP quy định chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Nội dung của Thông tư gồm 14 điều, quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; các chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng (nghỉ hằng tuần; nghỉ phép hằng năm; nghỉ phép đặc biệt; nghỉ ngày lễ, tết; nghỉ an dưỡng, điều dưỡng; nghỉ chuẩn bị hưu); thẩm quyền giải quyết chế độ nghỉ; đình chỉ chế độ nghỉ; chế độ đăng ký nghỉ phép hằng năm và trách nhiệm thi hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 10 năm 2016. Chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng quy định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Thông tư này bãi bỏ Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 149/2002/QĐ-BQP ngày 15/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc quy định chế độ nghỉ của sĩ quan tại ngũ và thay thế Quyết định số 126/2002/QĐ-BQP ngày 16/9/2002 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về chế độ nghỉ của công nhân viên quốc phòng./.


* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: TT 113/2016/TT-BQP 23.8.16.pdfPhòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 13199 Cập nhật lúc: 05/09/2016 09:54:23

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap