Thực hiện Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995, ngày 10 tháng 9 năm 2016, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 130/2016/TT-BQP hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Thông tư nêu trên gồm 06 điều, hướng dẫn cụ thể về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; cách tính và mức điều chỉnh trợ cấp hằng tháng, hướng dẫn tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành.

Theo quy định, kể từ ngày 01/01/2016, quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính, được điều chỉnh tăng 150.000 đồng so với mức trợ cấp hằng tháng hiện hưởng.

             Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2016./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: TT 130/2016/TT-BQP 10.9.16.pdfPhòng Nghiên cứu tổng hợp/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 2411 Cập nhật lúc: 16/09/2016 16:36:49

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap