Thực hiện Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu. Ngày 12/9/2016, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 138/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao Quân đội được tập trung tập huấn và thi đấu.

Theo đó, thông tư gồm 10 điều, quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; hướng dẫn thực hiện chế độ tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, trợ cấp một lần, bồi thường tai nạn và tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu theo quy định tại Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/10/2016 và thay thế Thông tư 155/2007/TT-BQP, ngày 05/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Quốc hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao quân đội.

Các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01/10/2016./.


* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: TT 138/2016/TT-BQP 12.9.16.pdfPhòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1850 Cập nhật lúc: 19/09/2016 16:32:34

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap