Thi hành Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng năm 2015; ngày 30/10/2016, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 170/2016/TT-BQP quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Theo đó, Thông tư này gồm 05 chương, 15 điều, quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; nguyên tắc thực hiện; cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp; phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm; thẩm quyền, trình tự, thủ tục và hồ sơ, thời gian thực hiện; trách nhiệm thi hành. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2016, thay thế Thông tư số 12/2009/TT-BQP ngày 18/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định quyền hạn nâng, hạ bậc, loại, ngạch lương; chuyển nhóm, ngạch lương; chuyển chế độ đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng; phong, phiên, tước và giáng quân hàm quân nhân chuyên nghiệp; Thông tư số 05/2014/TT-BQP ngày 23/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi Khoản 6 Mục 1 của Thông tư số 12/2009/TT-BQP ngày 18/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thông tư số 31/2010/TT-BQP ngày 06/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định phong, phiên quân hàm đối với quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: TT 170/2016/TT-BQP 30.10.16.pdfPhòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 8251 Cập nhật lúc: 07/11/2016 15:37:54

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap