DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO, CHỈ HUY
CỤC CHÍNH SÁCH QUA CÁC THỜI KỲ

* Vài nét sơ lược thời kỳ đầu:

Ngày 26 tháng 02 năm 1947, Chính phủ ban hành Nghị định số 240/NĐ về việc thành lập Phòng thương binh thuộc Chính trị Cục (sau này là Tổng cục Chính trị), đây là tổ chức tiền thân của Cục Chính sách ngày nay. Đồng chí Lê Thành Ân, Phó trưởng Phòng, phụ trách Phòng thương binh thuộc Chính trị Cục (02.1947 - 8.1948).

Cuối năm 1947, theo quyết định của Chính phủ, Phòng thương binh thuộc Chính trị Cục được điều động sang làm nòng cốt của Bộ Thương binh - Cựu binh.

Để đảm bảo việc theo dõi, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác chính sách trong quân đội được chặt chẽ và có hiệu quả, theo đề nghị của Tổng cục Chính trị, ngày 21 tháng 11 năm 1967, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 117-QĐ/QP, thành lập Cục Chính sách thuộc Tổng cục Chính trị và hệ thống cơ quan chính sách trong toàn quân.

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO, CHỈ HUY CỤC CHÍNH SÁCH TỪ NĂM 1967 ĐẾN NAY

 1. Các đồng chí Cục trưởng

 - Đồng chí Lê Tiến Phục, Cục trưởng Cục Chính sách (11.1967 - 11.1978; 4.1982 - 8.1985)

 - Đồng chí Doãn Sửu, Cục trưởng Cục Chính sách (9.1985 - 12.1988)

 - Đồng chí Lê Tiến, Cục trưởng Cục Chính sách (10.1988 - 7.1992)

 - Đồng chí Nguyễn Mạnh Đẩu, quyền Cục trưởng Cục Chính sách (8.1992 - 11.1993; Cục trưởng Cục Chính                     sách (12.1993 - 10.2000)

             - Đồng chí Ngô Xuân Lịch, Cục trưởng Cục Chính sách (11.2000 - 5.2003)

             - Đồng chí Vũ Hữu Luận, Cục trưởng Cục Chính sách (6.2003 - 8.2011)

             - Đồng chí Trần Văn Minh, Cục trưởng Cục Chính sách (8.2011 - 6.2016)
     - Đồng chí Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách (8.2016 - ...)

           
              2. Các đồng chí Phó Cục trưởng
             
             
- Đồng chí Trần Văn Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (11.1967 - 01.1976)

- Đồng chí Ngô Phương, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (5.1969 - 10.1978)

- Đồng chí Lê Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (5.1969 - 10.1978)

- Đồng chí Nguyễn Hữu Quyền, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (4.1982 - 01.1992)

- Đồng chí Lê Văn Phiệt, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (4.1982 - 7.1982)

- Đồng chí Đặng Hữu Lộc, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (7.1982 - 10.1983)

- Đồng chí Đoàn Ngọc Luận, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (10.1984 - 02.1990)

- Đồng chí Phạm Lam, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (7.1991 - 02.1996)

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Đẩu, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (02.1992 - 7.1992)

- Đồng chí Đỗ Quang Bích, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (12.1993 - 4.2005)

- Đồng chí Đồng Quốc Sự, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (12.1997 - 12.1998)

- Đồng chí Lê Thế Hải, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (11.2000 - 02.2008)

- Đồng chí Đỗ Văn Sử, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (5.2003 - 5.2010)

- Đồng chí Trần Văn Minh, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (12.2004 - 8.2011)

- Đồng chí Nguyễn Việt Dĩnh, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (6.2010 -  5.2013)

- Đồng chí Trần Quốc Dũng, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (8.2011 - 7.2016)

- Đồng chí Nguyễn Xuân Yêm, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (4.2014 - …)
             - Đồng chí Ngô Quang Phúc, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (3.2016 - …)

Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap